Problemet jaktödem på jakthundar

Nedan informationsmaterial finns också som nedladdningsbar PDF på sidan Avel – Dokument under avsnittet Sjukdomar och Sjukdomsproblematik.

___________________________________________

Problemet jaktödem på jakthundar

 

Nedanstående information kring ämnet finns att läsa i RAS 2018-2022

De som sett dessa symtom på sin hund har svårt för att förringa problematiken kring det hela. Visst kan man till en del minska besvären genom medicinering med hjälp av vätskedrivande läkemedel eller betablockerare (håller ner puls) men faktum kvarstår, de hundar som drabbas av detta är i grunden inte friska och tål inte den fysiska belastning som man kan förvänta sig av en normalt arbetande drever.

SDK har från centralt håll velat angripa detta problem på olika sätt men har hittills inte lyckats nå tillfredsställande resultat i arbetet. Det finns de som menar att sjukdomen inte är något större problem utan bara lite bekymmer ute i marginalen men CS uppfattning är att jaktödem med stor sannolikhet är betydligt mera frekvent än vad vår statistik visar.

Handen på hjärtat, har du själv inte i dina samtal med dreverägare fått höra både ett eller kanske till och med flera exempel på hundägare som råkat ut för detta?

Nedan kommer du att få ta del av illustrationer på sjukdomsstatistik från ett antal hårt arbetande jaktraser hämtade ur diagram 6 från AGRIAS Breed Profiles 2011 – 2016. Materialet bygger på statistik från Agria Djurförsäkring.

Samtliga exempel visar en jämförelse mellan förekomsten av en viss diagnos för aktuell ras och genomsnittsförekomsten för alla registrerade raser som besökt veterinär och diagnostiserats med de diagnoser som finns upptagna. Den jämförelsen känns kanske irrelevant för drever men jämför man resultaten med andra hårt arbetande hundraser, som diagram längre ner visar, får man ändå en mycket tydlig fingervisning.

Det första diagrammet visar förekomst av sjuklighet av olika slag för dreverrasen. Den gula linjen representerar den genomsnittliga förekomsten för alla raser för respektive sjuklighet. Diagnosgruppen Cirkulation/Blödning/ Ödem/Infarkt i de nedre luftvägarna är den grupp där vi sannolikt hittar de flesta antalet jaktödem. Denna diagnosgrupp har överlägset högst relativ risk inom vår ras. Diagrammet visar att det är nästan 15 gånger vanligare än genomsnittet för samtliga raser att en drever får en diagnos inom den gruppen.

Diagram 1

Det andra diagrammet listar samma diagnosgrupp för fler arbetande jakthundsraser än drevern.

Diagram 2

Beroende på tydligheten i symtom finns det säkert hundar med problem som ibland gränsar till jaktödem men att de ändå inte tolkats som fullt utvecklade ödem och därför hamnat i en diagnos som ligger på gränsen till jaktödem. I beagle, tax och PBGV:s fall kan detta gälla detta symtom på hjärtsvikt och i Basset Fauves fall trötthet (onormal), som ofta är ett av de karakteristiska tecknen vid jaktödem.

Diagram 3

 

Visst finns det andra tänkbara orsaker till andningsbekymmer t.ex. lunginflammation men symtombilden för lungödem följer väldigt väl det som finns beskrivet inledningsvis i RAS ovan. För tydligenhetens skull kan du här se några videosekvenser på hundar med pågående lungödem.

Film1 (klickbar länk) Typisk kroppsställning med uppåtsträckt huvud för att underlätta andningen.
Film 2 (klickbar länk) Kompletterande bukandning för att kompensera dålig ventilation p.g.a. vätska i lungorna och hostliknande andning för att kraxa upp vätska ur andningsvägarna.
Film 3 (klickbar länk) Mkt hög andningsfrekvens med en annars till synes välmående drever men skenet bedrar. Händer detta i skogen får ofta hunden stora svårigheter att ta sig tillbaka till dess ägare p.g.a. extrem kraftlöshet.

 

CS vill med denna lilla information medvetandegöra/tydliggöra för alla dreverägare om det problem som vår ras har att jobba med. Eftersom våra dreverägare är mån om sin egen drevers hälsa, vilket de veterinärbesök som registrerats vittnar om, borde även omsorgen om den egna rasen ligga nära till hands. Tillsammans med er vill vi verka för att, en i övrigt i huvudsak frisk ras, befrias från lungödemets gissel. Prio ett i denna fråga, näst efter den egna hundens hälsa, borde vara att vi värnar om vår egen ras. Allt annat borde vara sekundärt i sammanhanget.

SDK har som målsättning att halvera frekvensen av lungödem inom vår ras fram till år 2022 och den absolut viktigaste pusselbiten i det jobbet är kartläggning av problematiken. Det är av största vikt för framtidens drevrar att dagens fall lyfts upp till ytan.

Så har din hund haft liknande problem, enligt symtomen som beskrivs ovan, tveka inte. Skicka in en anmälan om lungödem så fort det bara går.

Anmälan skickas in till Kjell Andersson: kjellandersson600@gmail.com

(Länk till lungödemsblankett)

 

Referenser:

  • RAS 2018- 2022 (Utdrag)
  • AGRIA Breed Profiles 2011 – 2016 (valda delar av). Fullständiga profiler om man vill fördjupa sig kan rasklubbar få via SKK, annars finns de tillgängliga för medlemmar på Agriabreedersclub.se
  • Facebook, gruppen Jaktödem – Ödem (videofiler med tillåtelse av de som publicerat)