Dokument

Här hittar du, utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår drevprovsverksamhet. Ett drevprovs genomförande beskrivs här & hur man anmäler sig till drevprov beskrivs här.

Regler

Drevprovsreglerna är gemensamma för drever, basset, beagle och Alpländische daschsbracken, med vissa särskrivningar, och finns i sin helhet nedan. Drevprovsreglerna beskriver hur ett drevprov skall arrangeras, vilka krav som ställs på lokalklubben, domaren, hunden och hundföraren. Som stöd till domaren finns även en handledning som kan vara till god hjälp när förtydliganden krävs. Ytterligare dokument som kan stödja domaren och hundföraren vid drevprov finns under sektionen “För funktionärer”.

Drevprovsregler för ADB, Basset, Beagle och Drever 2022-2026 (2022-03-04)

Drevprovsregler for ADB, Basset, Beagle och Drever 2017-07-01 t.o.m. 2022-06-30

Dispens gällande utställningsmerit – säsong 2020/2021 (2020-06-22)

Krav för jaktchampionat

Ansökan championat – insändes till SKK för att stambokföra championats-titel

Statuter för Årets Uppfödare – Stipendium i samarbete med Agria

Angående revidering av drevprovsregler

SKK har kommit ut med en s.k. lathund till hjälp inför regelrevideringen 2022. Av denna lathund framgår bl.a. beslutsgång och tidsplan för detta. Kort kan berättas att SKK har utsett en kontaktperson i SKK:s jakthundskommitté som de olika klubbarnas representanter i regelarbetet kan hålla kontakt med genom hela regelrevideringsprocessen. Detta för att underlätta fastställande av regelverket. Vidare finns datum schemalagda för de olika beslutsstegen som man har att förhålla sig till.

För de jaktprovsregelverk som följer jaktåret gäller att de ska vara JhK tillhanda för granskning och fastställande senast 2021-06-30. JhKs fastställande av regelverket ska ske senast 2021-12-31 och de träder i kraft 2022-07-01“.

Som det framgår av lathunden så finns det inget självändamål i att reglerna ska ändras men där starka skäl finns för revidering vänder ni er till Ingvar Karlsson eller Ronny Westin med era förslag.

Lathund regelrevidering – pdf

Viktiga datum – regelrevidering

30/11-2019   Sista dag för inlämnande av förslag inför regelrevideringen.
1/3-2020     Remissomgång 1 ut till lokalklubbarna.
1/5-2020     Sista dag för synpunkter på remissomgång 1.
1/10-2020    Remissomgång 2 ut till lokalklubbarna.
15/12-2020    Sista dag för synpunkter på remissomgång 2.

UPPDATERINGAR:

2022-03-04: Fastställda regler 2022-2026
2021-03-22:
Reviderade drevprovsregler efter remissomgång 2
2021-01-06:
Inkomna svar på remiss 2
2020-10-01: 
Följebrev remissomgång 2
2020-10-01: 
Remiss 2 Drevprovsregler för ADB, Basset, Beagle & Drever 2022-2027
2020-07-19:
Förtydligande från ordförande gällande arbetsgången i regelreviderings-processen
2020-05-19:
Inkomna svar 1 på remiss 1. Inkommet svar 2 på remiss 1.
2020-03-01: Kommentarer på revideringsförslag
2020-03-01: Följebrev remissomgång 1
2020-03-01: Remiss 1 Drevprovsregler för ADB, Basset, Beagle & Drever 2022-2027

2019-12-18: Sammanställning, förslag på revidering från Lokalklubbarna

För funktionärer

Dokument & Handledningar

Genomgång av nyheter i Drevprovsreglerna 2022

Drevprovsprotokoll för papper o penna (2019-08-22)

Handledning och kommentarer 220405


Lathund för drevprovsdomare drevtider

Auktorisationsmall drevprovsdomare – skickas till ordförande i Jakt och Utställnings-kommittén
Bestämmelser för utbildning, auktorisation och fortbildning (2020-10-23)
Domarutlåtande drevprov – intyg för elev/aspiranttjänstgöring
RR-protokoll – används vid rådjursrenhets-prov
Etiska regler för domare
Blankett oacceptabelt beteende (2019-07-31)

From säsongen 2020/2021 så ska all klubbens drevprovsverksamhet hanteras i DreverData. 

DreverData

Från och med säsongen 2020/2021 så ska all klubbens drevprovsverksamhet hanteras i det nyutvecklade systemet DreverData (https://dreverdata.se).

Den/de i lokalklubben som ska administrera drevproven behöver få en inloggning och behörighet i DreverData för detta. Kontakta Charlotta Löfgren i CS för att få en inloggning.

Domarinloggningar kan skapas upp av lokalklubbarnas administratörer.

Manualer finns i DreverData i inloggat läge under “Hjälp”-menyn. Nedan finns också ett antal filmer som beskriver flödet som kan användas i utbildningssyfte.

Film 1: Anmälan Drevprov – visar hur man anmäler sig till ett drevprov.
Film 2: Hantera anmälan, användare och prov-id – riktar sig främst till klubbens kommissarie
Film 3: Fylla i protokoll och delta på kollegium – riktar sig till drevprovsdomare
Film 4: Kollegium – riktar sig till fullmäktige