Allmän information

Svenska dreverklubben är en medlemsorganisation med ca 3500 medlemmar.  Klubben är organiserad i 22 lokalklubbar och en centralstyrelse. Lokalklubbbarna bedriver en livlig verksamhet som till största del består av drevprov, utställningar och viltspår. Svenska dreverklubbens högst beslutande organ är Dreverstämman, vilket anordnas varje år och alla medlemmar är välkomna.

Medlemmar har möjligheten att delta i samtliga aktiviteter, påverka dreverns utveckling och få tillgång till mängder av information & erfarenhet. Svenska Dreverklubben arbetar aktivt för förbättrad medlemsservice genom att sprida information genom årsbok, hemsida, sociala medier och personliga kontakter. Läs mer om medlemskapet.

Nedan finns styrande dokument för Svenska dreverklubbens verksamhet så som stadgar, etiska regler, policy för digitala medier m.m.

Medlemsstatistik SDK 2009-2022 (4)(2022-12-31)

Etiska regler

  • Alla medlemmar i SDK måste följa SKK:s grundregler, stadgar och övriga bestämmelser.
  • Medlem i SDK skall verka för en positiv anda i klubben.
  • Avel på hundar som uppvisar beteendestörningar skall inte ske (även SKK regel).
  • Avel skall endast ske med friska och sunda hundar, där man inte konstaterat eller misstänkt ärftlig sjukdom eller defekt. Avel skall inte heller ske med hundar där man hos nära släktingar konstaterat eller misstänkt ärftlig defekt eller sjukdom (t ex lungödem, felaktigt bett).
  • Vid defekter med okänd bakgrund skall drabbade individer ej användas vid avel.
  • Avel på hundar med avvikelser som ej godtas i rasstandarden skall undvikas, t ex blåögda, mycket vit färg, lockig päls, kroksvans.
  • Avelskommitténs rekommendationer skall följas.
dreverklubben-sverige
dreverklubben-sverige-valp

Policy för digitala medier

Svenska Dreverklubben följer följande policy i frågor gällande digitala medier. Syftet med policyn är att upprätthålla de etiska reglerna och verka för att vett och etikett efterlevs.

Policy för digitala medier

Stadgar

Nedanstående stadgar reglerar hur verksamheten inom Svenska dreverklubben skall bedrivas. Alla medlemmar skall följa stadgarna och tillsammans arbeta för en god demokratisk ordning och värdeskapande verksamhet. Stadgarna reglerar exempelvis hur många delegater varje lokalklubb får skicka till Dreverstämman, hur valberedningen skall organiseras, när en motion skall skickas in m.m. För mer information läs Stadgarna nedan.

Stadgar för Svenska Dreverklubbens lokalklubbar

Stadgar för Svenska Dreverklubben från 1 januari 2023

jaktlicens-drever
dreverklubben-vinster

Belöningar SDK/SKK

Nedanstående utmärkelser tilldelas personer som, inom Svenska dreverklubbens, aktivt och förtjänstfullt arbetat för
dreverns utveckling.

Svenska Dreverklubbens Förtjänstmedalj

Förtjänsttecken

Hamiltonplaketten

Alkoholpolicy

Från och med 12 augusti 2023 gällande följande alkoholpolicy inom Svenska Dreverklubben.

Alkoholpolicy SDK