Pressmeddelande

Pressmeddelande från Centralstyrelsen i Svenska Dreverklubben

Centralstyrelsen för Svenska Dreverklubben har måndagen den 11 mars lämnat in en polisanmälan då misstanke om ekonomisk brottslighet har uppdagats. Det misstänkta brottet rör sig om grov förskingring och trolöshet mot huvudman, detta av betydande belopp av klubbens medel.

I samband med att klubben skall föra över en stor del av sitt kapital från en bank till en annan fattas misstanke om ekonomiska oegentligheter. Efter att ha inhämtat ytterligare information från den ena banken stärks denna misstanke ytterligare. Det visar sig att upprepade uttag från kontot har gjorts mellan år 2015-2018 och kontot är idag helt tömt på tillgångar. Då detta kapital lämnats orört av verksamheten under denna tidsperiod så har man förlitat sig på de till klubben inlämnade årsbesked som nu i efterhand visat sig vara helt felaktiga. Det går inte i dagsläget att dra någon annan slutsats än att dessa dokument varit fingerade.

Styrelsen vill poängtera att någon omedelbar fara för klubbens fortlevnad inte föreligger i och med denna händelse. Likviditeten är stabil och den löpande verksamheten kan fortgå enligt plan.

Inga fler kommentarer kan lämnas i nuläget. Styrelsen avser att löpande informera klubbens medlemmar i ärendet i den mån det är möjligt med hänsyn till pågående polisärende. Klubben samarbetar med Polismyndigheten och avvaktar vidare utredning.

Magnus Enocson
Ordförande Svenska Dreverklubben