Rapport från SDK:s digitala dreverstämma 2020-08-29

Bästa medlemmar!

Här kommer en kort sammanfattning av dreverklubbens dreverstämma 2020. Dreverstämman hölls i år för första gången digitalt, på grund av covid-19. Klubben hade hjälp av SKK med arrangemanget och även årets mötesordförande Anso Pettersson, kommer från SKK. Utsedd rösträknare var Fredrik Bruno – SKK. Den digitala stämman fungerade i det stora hela mycket bra. Nedan finner ni en sammanställning över de ”viktigaste” beslut som fattades.

– Alla propositioner bifölls med acklamation, med undantag av propositionen att hålla stämman vartannat år i framtiden. Där krävdes votering, 102 röster för bifall och 35 röster för avslag.
– Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, med undantag av Martin Svensson som satt i styrelsen några månader i början av 2019.
– Alla motioner avslogs med acklamation, med undantag av motionen kring drevprovsregler. CS hade yrkat på avslag men efter förklarande information från SKK ansågs motionen
besvarad. Detta innebär att motionen varken avslogs eller bifölls.
– Till ordförande omvaldes Magnus Enocson på 1 år. Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Charlotta Löfgren och Göran Hagman. Till ordinarie ledamot på två år nyvaldes Jakob Bergvall och Charlott Jonsson. Till ordinarie ledamot på 1 år, nyvaldes Annika Helgesson. Slutligen nyvaldes Mikael Tranberg till suppleant i styrelsen på två år. Sedan tidigare ingår även Ingvar Karlsson, Ronny Westin, Jonas Kriström, Stefan Persson och Christian Jansson i styrelsen.
– Upplands DK bjöd in till DS i Uppsala 18-20/6 – 21.

OBS! Denna rapport från stämman ersätter på intet sätt protokollet från stämman. Utan är just en rapport efter stämman, då medlemmarnas möjlighet att delta på stämman i år gått förlorad.
Protokollet kommer att publiceras på klubbens hemsida, så snart det är justerat och klart.

Centralstyrelsen